Loader

DOKUMENT

Zajednica srpskih opština na Kosovu

27.avgust,17:48

Tekst sporazuma o Zajednici srpskih opština, Sporazuma o energetici i Sporazuma o telekounikacijama koji su postignuti 25. avgusta 2015. u Briselu Skupština AP KiM: Vučić obmanjuje javnost i prikriva da će se ZSO formirati po ustavu i zakonima "nezavisne države Kosovo"

Pregovarački timovi Beograda i Prištine, , postigli su 25. avgusta 2015. dogovor o o Zajednici srpskih opština, energetici, telekomunikacijama i slobodi kretanja na mostu u KosovskoJ Mitrovici koje su potpisali predsednik Vlade Republike Srbije Aleksandar Vučić i premijer Kosova Isa Mustafa koji su predvodili pregovaračke timove. Ovde donosimo tekst sporazuma o Zajednici srpskih opština .

1) Asocijacija/Zajednica srpskih opština na Kosovu se uspostavlja kao asocijacija/zajednica opština na način predviđen Prvim sporazumom, Zakonom o ratifikaciji Prvog sporazuma i zakonima Kosova.

2) Na osnovu Prvog sporazuma koji prepoznaje njena posebna svojstva, Vlada Kosova usvaja rešenje koje se neposredno primenjuje, a čiju će reviziju uraditi Ustavni sud. Asocijacija/Zajednica jeste pravni subjekt definisan Statutom a koji sadrži najmanje pet dole navedenih elemenata.

3) Statut usvaja osnivačka Skupština koju čine izabrani članovi skupština opština koje su deo Zajednice.

Ciljevi

4) U skladu sa Prvim sporazumom, Asocijacija/Zajednica kao svoje osnovne ciljeve ima određivanje javnih funkcija i pružanje usluga radi:

a) osnaživanja demokratije na lokalnom nivou

b) nadzora nad celokupnim razvojem lokalne privrede

c) celokupnog nadzora u oblasti obrazovanja

d) celokupnog nadzora nad unapređenjem primarne i sekundarne zdravstvene i socijalne zaštite na lokalnom nivou

e) celokupnog nadzora nad koordinacijom urbanističkog i ruralnog planiranja

g) usvajanja mera za unapređenje uslova života povratnika sa Kosova na lokalnom nivou

h) vođenja, koordiniranja i olakšavanja istraživačkih i razvojnih aktivnosti

i) promovisanja, širenja informacija i javnog zastupanja u pitanjima od opšteg interesa za članove Zajednice te radi zastupanja članova kod, između ostalog, centralnih vlasti

j) pružanja usluga njenim članovima u skladu sa zakonima Kosova

k) procene efikasnosti pružanja javnih usluga njenim članicama i stanovnicima kako bi Asocijacija/Zajednica imala podršku pri formiranju stavova od zajedničkog interesa za učešće u radu centralnih vlasti

l) nadzora nad realizacijom njenih ciljeva

m) uspostavljanja odnosa i dogovora o saradnji sa drugim asocijacijama opština, kako domaćim tako i međunarodnim

5) Zajednica/Asocijacija će imati i druge nadležnosti koje mogu biti delegirane od strane centralnih vlasti

Organizaciona struktura

6) Asocijacija/Zajednica će imati sledeća tela:

a) Skupštinu kao vrhovno telo koje čine predstavnici imenovani od strane svake od opština u Zajednici ponaosob, a iz redova njihovih izabranih članova. Skupština će imati prava da usvaja izmene Statuta, poslovnika kao i sve neophodne uredbe i upravne odluke u skladu sa Statutom i ciljevima Zajednice.

Sve izmene Statuta, poslovnika i svih neophodnih uredbi i odluka koje usvoji Skupština, biće primenjivane na sve opštine koje su deo Zajednice, osim ukoliko neka od opština formalno ne zatraži drugačiju odluku.

b) predsednika, koji će predstavljati Zajednicu/Asocijaciju i pred centralnim vlastima Kosova i izvan Kosova. Predsedniku će pomagati potpredsednik. Predsednika i potpredsednika bira Skupština iz redova članova skupština opština koje čine Zajednicu i njihovih gradonačelnika.

c) Savet koji će činiti najviše 30 članova iz redova žitelja opština koje čine Zajednicu, uključujući sve gradonačelnike opština koje su deo Zajednice; Savet predstavlja savetodavno telo koje daje smernice za rad Asocijacije/Zajednice.

d) Odbor koji čini sedam članova koje bira Skupština iz redova gradonačelnika i žitelja opština koje su deo Zajednice, a tačan sastav Odbora će biti definisan Statutom; Odbor će biti ovlašćen da donosi neophodne odluke za svakodnevno upravljanje Zajednicom/Asocijacijom. Članovima Odbora će u njihovom radu pomagati stručni kolegijumi sačinjeni od eksperata, koji će biti podeljeni na oblasti koje spadaju u ciljeve i zadatke Asocijacije/Zajednice. Statutom će biti definisan broj stručnih kolegijuma i njihova zaduženja.

e) Upravu koja će pomagati u radu Zajednice/Asocijacije, konkretno Odboru i Predsedniku, a na čijem čelu će biti načelnik, koji će odgovarati Odboru i biti imenovan od strane Odbora. Administrativno osoblje će imati status zaposlenih, u skladu sa zakonima Kosova, uključujući Zakon o radu i Zakon o javnoj službi, čime će im biti omogućeno da obavljaju svoje administrativne dužnosti.

f) Kancelariju za žalbe čiji će zadatak biti da preispituje pritužbe u vezi sa ciljevima Zajednice.

7) Sedište Zajednice/Asocijacije će biti definisano Satutom.

Odnosi sa centralnim vlastima

8) Asocijacija/Zajednica će sarađivati sa centralnim vlastima po načelima međusobne saradnje i razmene informacija.

9) Asocijacija/Zajednica će promovisati interese zajednice Srba na Kosovu u njihovim odnosima sa centralnim vlastima.

10) Asocijacija/Zajednica će moći da u skladu sa zakonima Kosova predlaže izmene zakonodavstva i drugih uredbi koje su od značaja za postizanje njenih ciljeva.

11) Asocijacija/Zajednica će imati pravo da pokreće ili učestvuje u postupcima pred nadležnim sudovima, uključujući Ustavni sud, protiv bilo kakvih radnji ili odluka od bilo koje od institucija koje mogu ugroziti vršenje ovlašćenja Asocijacije/Zajednice u skladu sa Statutom.

12) Asocijacija/Zajednica je ovlašćena da imenuje predstavnike u nadležnim organima/telima centralne vlasti, uključujući Konsultativni savet za zajednice. Pri vršenju funkcije nadzora, na način predviđen Prvim sporazumom, predstavnici Asocijacije/Zajednice će imati pravo na pristup informacijama centralnih vlasti u skladu sa zakonima Kosova.

13) Postupajući u ime Asocijacije/Zajednice, četiri gradonačelnika opština na severu će Ministarstvu unutrašnjih poslova dostaviti spisak kandidata za imenovanje regionalnog komandira policije kako je i predviđeno Članom 9 Prvog sporazuma.

Pravna sposobnost

14) Asocijacija/Zajednica će imati pravnu sposobnost koja joj je neophodna prema zakonima Kosova za ostvarivanje njenih ciljeva, uključujući pravo na pokretnu i nepokretnu imovinu, učešće u vlasništvu preduzeća zaduženih za pružanje usluga na lokalnom nivou u okviru Asocijacije/Zajednice, te pravo na sklapanje, između ostalog, ugovora o radu.

15) Na osnovu Prvog sporazuma, a po usvajanju rešenja, Asocijacija/Zajednica se smatra uspostavljenom radi postizanja svojih ciljeva.

Budžet i podrška

16) Asocijacija/Zajednica će imati sopstveni budžet kojim će se upravljati u skladu sa načelima transparentnosti i odgovornosti te u skladu odredbama Zakona o javnim nabavkama.

Ova načela će se naročito primenjivati pri kanalisanju sredstava, uključujući sredstva iz Člana 17, tačka d)

Rashodi su podložni reviziji od strane nadležnih vlasti, uključujući instituciju glavnog revizora.

17) Asocijacija/Zajednica će biti finansirana:

a) doprinosima članova;

b) prihodima od usluga koje pruža Asocijacija/Zajednica, njenih preduzeća ili prihoda koji proističu iz njene pokretne i nepokretne imovine;

c) transferima od centralnih vlasti;

d) doprinosima, bespovratnom pomoći, donacijama kao i finansijskom podrškom od drugih udruženja i organizacija, domaćih i međunarodnih, te od Republike Srbije; Zajednica/Asocijacija će u okviru aktivnosti ostvarivanja svojih ciljeva biti izuzeta od dažbina i poreza po istim osnovama kao i opštine koje su njen deo.

Opšte i završne odredbe

18) Asocijacija/Zajednica je otvorena za svaku opštinu ukoliko njene članice o tome postignu saglasnost

19) Asocijacija/Zajednica se može rasformirati jedino odlukom koja je usvojena dvotrećinskom većinom glasova članova Skupštine.

20) Asocijacija/Zajednica ima pravo na zvanična obeležja (grb i zastavu) u skladu sa zakonima Kosova.

21) Nacrt Statuta Acosijacije/Zajednice će dati tim rukovodilaca i on će biti predstavljen u okviru dijaloga na visokom nivou u roku od četiri meseca od usvajanja ovih načela/elemenata; ukoliko to bude neophodno, nacrt će biti dat uz posredovanje, između ostalih, Ministarstva za lokalnu samoupravu. Sve izmene će biti predstavljene Asocijaciji/Zajednici, usvojene rešenjem i proverene od strane Ustavnog suda.

22) Godinu dana nakon usvajanja Statuta Asocijacije/Zajednice, biće izvršena revizija njegove primene, uključujući i proveru vršenja nadležnosti iz Člana 5 Prvog sporazuma.

(Associa’on Community of Serb majority municipali’es in Kosovo – general principles main elements )

Energetika, telekomunikacije. most na Ibru

Povodom postignutog Sporazuma o energetici direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Vlade Republike Srbije Marko Đurić je kao da energetski sistem na severu Kosova i Metohije ostao u rukama Srbije:

Elektroprivreda Srbije“ (EPS) će nastaviti preko svojih ćerki kompanija da snabdeva i distribuira struju stanovnicima severa Kosmeta, potvrdio je on i poručio da treba učiniti sve da ćerke kompanije EPS-a budu ekonomski održive i da se poboljša naplata struje na severu pokrajine.

Prema njegovim rečima, pitanje operatera distributivnog sistema ostavljeno je za kasniju diskusiju.

Kada je reč o i
Sporazumu o telekounikacijama, direktor je rekao da će Kosovo biti upisano sa zvezdicom i fusnotom, dok će broj koji će koristiti biti upisan kao geografska oblast u sastavu Srbije.

Srpska kompanija će imati nesmetanu licencu za rad i neće biti nikakvog osnova da se dešavaju sečenja kablova u kojoj čitave enklave ostaju bez mobilnog signala, podvukao je Đurić.

On je predočio da će i deo digitalnog spektra pripasti srpskim medijima, kao da će i centralnoj državnoj TV i svim ostalim medijima biti omogućeno da emituju program bez ometanja signala i drugih prepreka.

Kada je reč o sporazumu o mostu na Ibru, Đurić je rekao da se delegacija Srbije izborila za razgraničenje južne i severne Kosovske Mitrovice, što znači da je onemogućen svaki pokušaj upada i etničkog osvajanja teritorije, kao što je to bio slučaj u Brđanima.

Takođe, kako je dodao, Ulica Kralja Petra biće pretvorena u pešačku zonu koju gradi Srbija, a za šta postoji obezbeđenje, i u nju neće ulaziti vozila i kamioni, što je bila namera Prištine…

(ZSO u Briselu dobila politički i formalni okvir Sajt Vlade Srbije, 26. avgusta)

Što se tiče telekomunikacija, kako je Predsednik Vlade Republike Srbije Aleksandar Vučić rekao RTS-u 25. avgusta, Srbi sa Kosova i dalje okreću samo pozivne brojeve za gradove u Srbiji, kao na primer 011, 018, 034, dok, recimo, građani iz centralne Srbije kada zovu Kosovsku Mitrovicu okreću samo 028.

Postignutim dogovorima priznaje se „Telekom“, dok će „Elektrodistribucija Srbije“ imati ćerku kompaniju na Kosmetu, objasnio je predsednik Vlade.

On je, kada je reč o energetici, istakao da srpska strana nije pristala na pokušaje Prištine da prisvoji imovinu Srbije, koja je naša u skladu sa Ustavom Republike Srbije.

Upravo zbog takvih pretenzija Prištine, najteži su bili pregovori o energetici i na tom planu su neka pitanja ostala nerešena, ukazao je Vučić i dodao da nije postignut dogovor o operateru distributivnog sistema, što je i navedeno u sporazumu.

( Postignut dogovor o formiranju Zajednice srpskih opštinaSajt Vlade Srbije, 26. avgusta)

.

Skupština AP KiM: Vučić obmanjuje javnost i prikriva da će se ZSO formirati po ustavu i zakonima "nezavisne države Kosovo"

Poslanici i rukovodstvo Skupštine AP KiM kao jedini legalni i legitimni predstavnici srpskog naroda, jer su izabrani po zakonima Republike Srbije, u više navrata su javno iskazali zabrinutost i neslaganje sa državnim vrhom Republike Srbije povodom postignutog Briselskog sporazuma. Naime, iznet je jasan i nedvosmislen stav da je Briselski sporazum štetan za srpski i nealbanski narod i da implementacija sporazuma znači nestanak Srba sa KiM i da predstavlja ozbiljnu pretnju teritorijalnom integritetu i očuvanju Srbije i njene državnosti na teritoriji AP KiM.

Nažalost, Aleksandru Vučiću 25. 8. 2015. nisu predstavljale prepreku ni najvrednije i najstarije srpske svetinje na KiM, kao ni Odluka Ustavnog suda R.Srbije, kojom je Briselski sporazum proglašen političkim a ne pravnim aktom i da kao takav ne može da proizvodi nikakva pravna dejstva, da sa prištinskom delegacijom postigne novi sporazum kojim je Kosovu kao nezavisnoj državi predao elektroenergetski i telekomunikacioni sistem R. Srbije, omogućivši Kosovu da na taj način dobije i poseban broj.

Da bi izdaju prikrio, medijskim spinovanjem i preko partijskih članova, predsednik Vlade RS pokušava da obmane kako Srbe na KiM, tako i kompletnu srpsku javnost, da je srpska delegacija prilikom poslednjih pregovora trijumfovala, hvaleći se pre svega postignutim sporazumom o formiranju Asocijacije-Zajednice srpskih opština.

Međutim, presednik Vlade, gospodin Aleksandar Vučić, i njegovi istomišljenici, ne žele da kažu istinu javnosti: da će se Asocijacija-Zajednica formirati po zakonima nezavisne države Kosovo kao deo državnog uređenja, da je priznata vlast u Prištini kao jedino legalna i centralna vlast, da ZSO neće imati izvršna ovlašćenja, da su to ovlašćenja opština o kojima oni govore, da se ni po čemu neće razlikovati od Asocijacije opština koje čine većinsko albansko stanovništvo, da se institucije R. Srbije (Prosveta, Zdravstvo, Telekom, EPS i dr) ukidaju i zamenjuju institucijama nezavisne države Kosovo, a koje će navodno funkcionisati preko ZSO, da je ustavno pravni poredak Srbije zamenjen pravnim poretkom nezavisne države Kosovo i da su priznali nezavisnost Kosova i Metohije.

Raznim medijskim manipulacijama (ne dam Gazivode, ne dam Valač, Tači ne zna šta su izvršna ovlašćenja, ostvarili smo diplomatsku pobedu, ZSO će imati široka ovlašćenja, imaće predsednika, potpredsednika, grb i zastavu, kao da to sve nemaju udruženja golubara, ribolovaca ili lovaca, doći ću u svaku opštinu sa srpskom većinom da pojasnim narodu, nijedno radno mesto neće biti ukinuto, sa osmehom na licu, što nije svojstveno njemu), predsednik Vlade protiv srpskog naroda na KiM vodi novi vid specijalnog rata, da bi se isti što lakše i bezbolnije integrisao u nezavisnu državu Kosovo.

U Kosovskoj Mitrovici Skupština AP KiM

27.08.2015. godine Potpredsednik Skupštine

Dobrosav Dobrić

(Skupština AP KiM: Vučić obmanjuje javnost i prikriva da će se ZSO formirati po ustavu i zakonima „nezavisne države Kosovo“
, (NSPM 27. avgusta)
)

(Videti takođe: Sastav poslanika Skupštine AP Kosova i Metohije od 4. jula 2013.
;

Deklaraciju o osnivanju Privremene skupštine AP KIM 4. jul 2013. i
Skupština AP KIM – Otvoreno pismo Aleksandru Vučiću, 25. juna 2015.
)

Vlada u senci DS: Nema razloga da se sporazumi iz Brisela predstavljaju kao trijumf Srbije, njima se potpuno prekidaju institucionalne veze sa Srbima na severu Kosova

Vlada Demokratske stranke u senci ocenila je u petak, 28. avgusta 2015. da ne postoji nijedan razlog da se sporazumi iz Brisela predstavljaju kao trijumf Srbije, jer se tim dogovorima potpuno prekidaju institucionalne veze sa Srbima na severu Kosova.

Kako je na konferenciji za novinare u sedištu DS navela ministarka spoljnih poslova Vlade DS u senci Nataša Vučković, jedini razlog za zadovoljstvo zbog potpisanih sporazuma je što je Vlada Srbije „suočena sa realnošću i što je spremna da je prizna“.

– Potpisivanje sporazuma u Briselu je očekivano i dugo najavljivano. Aktuelna Vlada, slično kao i ona 1999. godine, pokušava da prikaže te sporazume kao pobedu Srbije iako ne postoji nijedan razlog za trijumf. Ti sporazumi su posledica radikalsko-socijalističke politike devedesetih godina – ocenila je Vučković.

Ona je navela da je sporazumom Beograda i Prištine predviđeno da Zajednica srpskih opština (ZSO) predstavlja nešto više od nevladine organizacije, ali je dodala da se „teško može govoriti o nekoj autonomiji ZSO“.

– Za nas je izvesno da Zajednica ima samo nadzorna, a ne i izvršna ovlašćenja. Smatramo da su potpisani sporazumi u potpunoj suprotnosti s politikom koju su premijer Aleksandar Vučić i predsednik Tomislav Nikolić vodili tokom devedestih godina, kao i sa obećanjima koje su davali u predizbornim kampanjama poslednjih godina – kazala je Vučković.

Po njenim rečima, da je DS potpisala te sporazume, Srpska napredna stranka (SNS) bi je optužila da je priznala nezavisnost Kosova.

Kako je istakla, za DS je važno da se o sporazumima iz Brisela izjasne predsednik Tomislav Nikolić kao i poslanici Narodne skupštine.

– Za nas je ključno to da će nastavak pregovora Beograda i Prištine možda dovesti do bržeg otvaranja pregovaračkih poglavlja sa EU, a može se očekivati i da će poslednji sporazumi ubrzati pripremu Brisela 2 koji bi doneo sveobuhvatan sporazum dve strane – ocenila je Vučković.

Komentarišući protivljenje Srbije zahtevu Kosova za prijem u Unesko, potpredsednica DS je istakla da bi Beograd više pažnje trebalo da posveti izradi strategije zaštite srpske baštine na Kosovu i Metohiji.

Vučković je kritikovala premijera Aleksandra Vučića zbog, kako je navela, „prevelikih reči zahvalnosti“ upućenih nemačkoj kancelarki Angeli Merkel i pozvala sve predstavnike Srbije u inostranstvu da se „s većim dostojanstvom“ obraćaju stranim zvaničnicima.

(Vlada u senci DS: Nema razloga da se sporazumi iz Brisela predstavljaju kao trijumf Srbije, njima se potpuno prekidaju institucionalne veze sa Srbima na severu Kosova, NSPM, petak, 28. avgust 2015. )

Sporazum o energetici, 25.avgust 2015.

Sporazumi u vezi sa energetikom

1. Obe strane potvrđuju svoju posvećenost u ispunjavanju svih obaveza predviđenih Ugovorom o osnivanju Energetske zajednice i da će primenjivati pravne tekovine EU koje se tiču energetike. Ovi dogovori su u potpunosti u skladu sa oba ova akta.

2. KOSTT i EMS će potpisati bilateralni operativni sporazum u roku od 3 meseca koji će uspostaviti i urediti odnose između dva operatora prenosnog sistema. Osim toga, nekadašnji Privremeni sporazum o razmeni energije i Privremeni tehnički sporazum biće stavljeni van snage.

KOSTT će biti priznat kao operator prenosnog sistema za teritoriju Kosova u cilju učestvovanja u svim relevantnim mehanizmima (ITC, regulisanje zagušenja, itd).

EMS će pružati podršku KOSTT-u da postane član Evropske mreže operatera prenosnih sistema električne energije (ENTSO-E).

3. Regulatorni organi obe strane u oblasti energetike otvoriće direktne kanale za komunikaciju za diskusiju o pitanjima od zajedničkog interesa.

Regulatorni organi obe strane će, nakon prijavljivanja, bez odlaganja i u skladu sa zahtevima postojećeg okvira za licenciranje u njihovoj nadležnosti, izdavati licence koje obuhvataju trgovinu (uvoz, izvoz, tranzit) i snabdevanje KEK-u, KEDS-u i EPS-u.

4. Obe strane će ubrzati proces otvaranja tržišta do 1. jula 2014, u skladu sa rasporedom koji je utvrđen Ugovorom o osnivanju Energetske zajednice, čime će dozvoliti da se osnuje novo preduzeće za snabdevanje potrošača električnom energijom. Obe strane su takođe saglasne da će ovo preduzeće biti osnovano u skladu sa kosovskim pravnim i regulatornim okvirom.

5. To novo preduzeće će snabdevati potrošače električnom energijom i može pružati usluge distribucije (kao što je izdavanje i naplata računa, održavanje i fizičko povezivanje novih potrošača) potrošačima u četiri opštine na severu sa većinskim srpskim stanovništvom, i moći će da kupuje i prodaje električnu energiju na otvorenom tržištu. Kako bi moglo da posluje u skladu sa tačkom 4, ovo novo preduzeće će potpisati sporazume sa KOSTT-om kako bi moglo da učestvuje na kosovskom tržištu električne energije i kako bi postalo strana sa jednakom odgovornošću.

Odmah nakon osnivanja ovog novog preduzeća, ona će nastaviti razgovore sa KEDS-om i KOSTT-om o svim ostalim pitanjima od zajedničkog interesa, uključujući i obezbećivanje pristupa trećoj strani.

Zaposleni u JP Elektrokosmet će ili biti uključeni u ovo novo preduzeće ili će im se ponuditi zaposlenje u KEDS-u.

KOSTT će ponovo povezati dalekovod od 110 kV do mesta Valač. Trenutni operateri u podstanici u Valaču će poštovati uputstva koja budu dobijali iz kosovskog dispečerskog centra.

6. Obe strane su se dogovorile da će postići zajedničko rešenje za namirivanje potraživanja KOSTT-a i EMS-a. KOSTT smatra da se ova potraživanja odnose na neplaćenu naknadu za tranzit električne energije i prihode od međuveznog raspoređivanja i potraživanja EMS-a za sekundarnu regulaciju. EMS smatra da se ova potraživanja odnose na usluge za sekundarnu i tercijarnu regulaciju. Ako ne bude bilo moguće da se u roku od 6 meseci postigne zajednički dogovor, obe strane se slažu da iznesu ove zahteve za potraživanja pred međunarodnom arbitražom.

7. Obrazovaće se grupa za sprovođenje u cilju izrade potpunog Akcionog plana za sprovođenje budućeg Sporazuma. Potpun proces sprovođenja će započeti nakon prijema pisanog usvajanja Akcionog plana.

( Sporazumi u vezi sa energetikom
Kancelarija za KIM
)

Zaključci EU posrednika o sprovođenju Sporazuma o energetici iz 2013. godine

Radi izvršenja obaveza prema „Dogovorima o energetici“, koji su dvojica Premijera potpisala septembra 2013. godine, obe strane saglasne su sa sledećim:

Osnivanje nove kompanije za trgovinu

1. Kosovo će dozvoliti EPS-u da osnuje kompaniju za trgovinu električnom energijom na Kosovu, u skladu sa svojim nediskriminatornim obavezama u okviru Energetske zajednice, kao i sa pravnim i regulatornim okvirom Kosova.

2. EPS će kosovskoj Agenciji predati dokumente za registraciju biznisa radi podnošenja zahteva za potvrda o registraciji poslovanja pre kraja avgusta 2015. godine.

3. U skladu sa pravilima i rokovima koji važe na Kosovu, ova potvrda o registraciji poslovanja će biti odobrena u roku od 7 dana.

4. Ova kompanija će podneti zahtev za licencu koja obuhvata uvoz, izvoz i tranzit, i ta će joj licenca biti odobrena.

Osnivanje nove kompanije za usluge snabdevanja i distribucije

5. Kosovo će dozvoliti EPS-u da osnuje kompaniju za snabdevanje na Kosovu, u skladu sa svojim nediskriminatornim obavezama u okviru Energetske zajednice, kao i sa pravnim i regulatornim okvirom Kosova.

6. EPS će predati dokumente kosovskoj Agenciji za registraciju biznisa radi podnošenja zahteva za potvrdu o registraciji poslovanja pre kraja avgusta 2015. godine.

7. U skladu sa pravilima i rokovima koji važe na Kosovu, ovaj sertifikat o registraciji poslovanja biće odobren u roku od 7 dana.

8. Naziv ove kompanije biće „ElektroSever“.

Licenca za snabdevanje

9. Ova kompanija će aplicirati Regulatornom uredu za energetiku (ERO) za potrebnu licencu za snabdevanje potrošača, kupovinu i prodaju električne energije na otvorenom tržištu, te uvoz i izvoz električne energije. Ova licenca će biti izdata u skladu sa pravnim i regulatornim okvirom Kosova.

10. Licenca za snabdevanje će važiti od trenutka kada KOSTT postane član organizacije ENTSO-E.

11. ElektroSever će potpisati sporazume sa KOSTT-om da bi mogao da učestvuje na tržištu električne energije Kosova i postane balansno odgovorna strana.

12. ElektroSever će imati pravo na izdavanje i naplatu računa, pošto su to uobičajene aktivnosti jedne kompanije za snabdevanje.

13. KOSTT, KEDS i ERO će imati pristup infrastrukturi za prenos i distribuciju, kao i podacima o potrošačima. Ti podaci biće dostavljeni posredstvom EU.

14. ElektroSever će otpočeti razgovore sa KEDS-om i KOSTT-om radi obezbeđenja pristupa trećoj strani.

Usluge distribucije

15. Obe strane će nastaviti, uz posredovanje EU, rade s ciljem omogućavanja ElektroSeveru da pruži usluge distribucije na osnovu principa iz „Dogovora o energetici“.

Druga pitanja

16. Srbija i EMS podržaće zahtev KOSTT-a za potpisivanje sporazuma o interkonekciji sa ENTSO-E, uključujući i u žalbenom postupku.

17. Obe strane saglasne su da se sve tačke ovih Zaključaka sprovedu nezavisno od napretka po pitanju tačke 15.

Odricanje od odgovornosti

Kosovo smatra da je, u skladu sa Ustavom i zakonima Kosova i međunarodnim pravom, odnosno Rezolucijom SBUN 1244 i relevantnim Uredbama UNMIK-a, imovina na teritoriji Kosova u vlasništvu Kosova.

Srbija smatra da je, u skladu sa domaćim i međunarodnim pravom, odnosno Rezolucijom SBUN 1244, imovina na teritoriji Kosova u vlasništvu Srbije, prema posebnom pokrajinskom uređenju i u potpunosti u saglasnosti sa Ustavom Srbije.

(Sporazum o energetici, 25.avgust 2015.
Zaključci EU posrednika o sprovođenju Sporazuma o energetici iz 2013. godine
Kancelarija za KIM, 26. avgusta
)

***

Telekomunikacije

***

1. U kontekstu dijaloga uz posredovanje EU, obe strane su se dogovorile da će ITU (Međunarodna unija za telekomunikacije) dodeliti Kosovu trocifreni pozivni broj u skladu sa ITU standardima, principima i vremenskim rokovima. Obe strane su se složile da će u naredna tri meseca biti iznađen obostrano prihvatljiv modalitet u vezi sa ovim procesom, uz posredovanje EU ukoliko to bude potrebno.

Cilj je da se period selidbe pozivnog broja okonča do januara 2015. godine. Nakon ovog datuma, ovaj pozivni broj dobijen od ITU će koristiti svi operateri na Kosovu. Operateri obeju strana će umanjiti cene usluga za građane na nivo lokalnih cena.

2. Regulatorna tela obeju strana će se dogovoriti o tehničkim sporazumima o usklađivanju upotrebe GSM sprektra i televizijskog signala, uključujući i emitovanje digitalnog zemaljskog signala, radi obezbeđivanja neprekinutog pružanja usluga u skladu sa principima ITU, kao i radi izbegavanja štetnog ometanja signala usluga. Svaka strana se obavezuje da neće namerno preklapati granicu/administrativnu liniju druge strane.

Regulatorna tela će takođe ohrabriti i omogućiti proces interkonekcija i sporazume o romingu između mobilnih operatera obeju strana sa ciljem smanjivanja cene usluge za građane. Takođe će započeti proces usklađivanja digitalnih frekvencija.

3. Po pitanju fiksne telefonije, puna licenca za fiksne telefonske usluge će se izdati NewCo, novoj kompaniji, kao filijali srpske kompanije registrovane u skladu sa kosovskim regulatornim okvirom.

4. Po pitanju mobilne telefonije, kosovske vlasti će izdati privremenu dozvolu novom preduzeću a u skladu sa kosovskim regulatornim okvirom, i to za aktuelne poslove i prema aktuelnoj infrastrukturi na terenu. Ova privremena dozvola neće isteći pre januara 2015.godine.

Privremena dozvola ističe onda kada kosovske vlasti izdaju punu, neograničenu licencu za mobilnu telefoniju prema rezultatima tendera/aukcije. Tender će biti organizovan u skladu sa EU standardima.

5. Iako poštanske usluge nisu bile deo ovih razgovora, obe strane će se o njima dogovoriti u kasnijoj fazi.

6. Formiraće se Grupa za implementaciju, uz posredovanje EU ukoliko to bude potrebno, kako bi izradila nacrt punog Akcionog plana za sprovođenje predmetnog sporazuma. Nakon što gore navedeni aranžmani stupe na snagu, Grupa za implementaciju može razmotriti, na zahtev bilo koje od strana, bilo kakva druga pitanja u vezi s ovim aranžmanima. Puni proces implementacije će otpočeti nakon dostavljanja pisane potvrde usvajanja Akcionog plana.

(Telekomunikacije )

Akcioni plan u oblasti telekomunikacija, 25.avgust 2015.

Aneks 1: tekst biltena Međunarodne unije za telekomunikacije (ITU)

Uz saglasnost administracije Republike Srbije, direktor Biroa za standardizaciju telekomunikacija (TSB) dodeljuje sledeće međunarodne pozivne brojeve za Kosovo:šE.164 pozivni broj (kao što je definisano u Preporuci ITU-T E. 164 odeljak 4.1): 383šE.212 pozivni broj (kao što je definisano u Preporuci ITU-T E. 212 odeljak 3.3): 221šQ.708 pozivni broj koji označava mrežno područje (SANC): 7-214šDatum aktivacije ovih pozivnih brojeva i datum prelaska sa pozivnih brojeva koji su trenutno u upotrebi na ove dodeljene pozivne brojeve će biti saopšten kasnije.

Aneks 2: tekst pisma Austrije Međunarodnoj uniji za telekomunikacije (ITU)

Poštovani Generalni sekretaru,šU okviru dijaloga između Kosova i Srbije uz posredovanje EU, čast mi je da zatražim u ime Srbije i Kosova da Međunarodna unija za telekomunikacije započne proces alociranja trocifrenog pozivnog broja Kosovu.

Kao deo gorepomenutog dijaloga, premijeri Kosova i Srbije su postigli sporazum u septembru 2013. godine po kome Kosovu treba dodeliti trocifreni pozivni broj u skladu sa standardima i principima i rasporedom Međunarodne unije za telekomunikacije (ITU). Obe strane su se takođe dogovorile da će međusobno prihvatljiv modalitet biti nađen u vezi sa ovim procesom, uz posredovanje EU prema potrebi. Hteo bih da vas obavestim da se taj međusobno prihvatljiv modalitet biti da Republika Austrija zatraži taj pozivni broj za Kosovo.

Bio bih vam zahvalan ukoliko biste što je brže moguće otpočneli sa alociranjem jednog od dva slobodna pozivna broja (+383 ili +384) na korišćenje kosovskim vlastima. Takođe bih vam bio zahvalan ako biste mogli da potvrdite da li je bilten Međunarodne unije za telekomunikacije (ITU) objavljen.

Srdačno,

Aneks 3: oznaka Kosova u tehničkim aneksima Međunarodne unije za telekomunikacije (ITU)šU tehničkim aneksima biltena Međunarodne unije za telekomunikacije (ITU) Kosovo će biti pomenuto kao Kosovo* sa fusnotom „Ovaj naziv je bez prejudiciranja stavova o statusu, i u skladu je sa Rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti UN i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o deklaraciji o nezavisnosti Kosova“.

(Akcioni plan u oblasti telekomunikacijaKancelarija za KIM, 25. avgusta 2015 )

Poslednje izdanje

Projekat “Jadar” iz nemačke perspektive

Litijumski savez Šolc–Vučić Pretplati se
Vidi sve

Arhiva

Arhiva nedeljnika Vreme obuhvata sva naša digitalna izdanja, još od samog početka našeg rada. Svi brojevi se mogu preuzeti u PDF format, kupovinom digitalnog izdanja, ili možete pročitati sve dostupne tekstove iz odabranog izdanja.

Vidi sve