Komentar

09.februar 2022. Marko Pantić - advokat

Opstrukcija izbora: Blokade saobraćajnica ne mogu biti krivično delo

Blokade saobraćajnica, pa i na dan održavanja izbora, ne potpadaju pod krivično delo definisano u glavi 15 Krivičnog zakonika Republike Srbije koja inkriminiše krivična dela protiv izbornih prava. Drugim rečima, i na dan održavanja izbora blokade saobraćajnica mogu da se tretiraju samo kao prekršaj. Za opstrukciju rada biračkog mesta previđena je, međutim, kazna do 3 godine zatvora